Center za socialno delo Grosuplje 2018-07-14T21:52:48+00:00

Skrb je naše delo

predstavitev

CSD GROSUPLJE

 Adamičeva cesta 51, 1290 Grosuplje

 01 781 80 50

01 786 16 01

gpcsd.grosu@gov.si

Skrb je naše delo

predstavitev

OBJAVE

POVEZAVE

O NAS

Kot javni socialno-varstveni zavod izvaja CSD Grosuplje izvrševanje nalog za območje treh občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje.

Center za socialno delo Grosuplje je bil ustanovljen julija 1983, konstituiran in vpisan v sodni register pa februarja 1985. S sprejemom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) je ustanoviteljstvo CSD Grosuplje prevzela Vlada RS z Odlokom o preimenovanju CSD Grosuplje v javni socialno-varstveni zavod.

Kot javni socialno-varstveni zavod izvaja CSD Grosuplje za območje treh občin: 

Grosuplje
Ivančna Gorica 
Dobrepolje

– izvrševanje nalog na podlagi javnih pooblastil in drugih predpisov (Zakon o socialnem varstvu, Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, Zakon o kazenskem postopku, Kazenski zakon, Zakon o usposabljanju invalidnih oseb, Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih oseb, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno-varstvenih storitev, Zakon o preprečevanju nasilja v družini idr), ki določajo naloge na področju socialnega varstva
– storitve pomoči družini za dom – PDZD
– storitve prve socialne pomoči – PSP
– storitve osebne pomoči – OP
– storitve socialne preventive – SP
– organiziranje skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine prebivalstva.
– Izvajanje nalog Kriznega Centra za otroke Hiša zavetja Palčica

Storitve financira država preko proračunskih sredstev.

Poleg zgoraj navedene redne dejavnosti CSD Grosuplje izvaja še druge naloge in programe, ki so financirani iz sredstev občin: 

– vodi postopke ugotavljanja upravičenosti in dodeljevanja enkratnih denarnih pomoči iz občinskih sredstev (Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje)
– izvaja preventivne in prostovoljne programe za otroke in mladostnike
– izvaja preventivne programe za romske otroke in mladostnike
– organizira srečanja in strokovno usposabljanje rejnic in rejnikov iz vseh treh občin
– na podlagi dogovora CSD Grosuplje, Občine Grosuplje , Občine Ivančna Gorica – Zavoda za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje) sodeluje pri pripravah, organizaciji in izvedbi nadaljevanja osnovnošolskega izobraževanja za težje zaposljive osebe – romske mladostnike in mlajše odrasle z nedokončano osnovnošolsko obvezo

CSD Grosuplje ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

– izboljšati kakovost življenja upravičencev
– vzpodbujanje uporabnikov k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti
– zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov
– razvijati strokovne mreže socialnih pomoči

CENTER ZA SOCIALNO DELO GROSUPLJE

Adamičeva cesta 51
1290 Grosuplje

Tel.: 01 781 80 50
Fax.: 01 786 16 01
Email: gpcsd.grosu@gov.si

KRIZNI CENTER ZA OTROKE – HIŠA ZAVETJA PALČICA

Brvace 41
1290 Grosuplje

Tel.: 040 194 192
Email: hisa.palcica@gmail.com
Povezava: www.kco-palcica.si

DEJAVNOSTI

SOCIALNO VARSTVENE STORITVE:

 • prva socialna pomoč (kaj je to?)

 • osebna pomoč

 • pomoč družini za dom

 • socialna preventiva

JAVNA POOBLASTILA:

 • svetovalni razgovor ob razpadu zakonske zveze

 • razmerja med starši in otroki

 • posvojitve

 • rejništvo

 • skrbništvo

 • delo z mladostniki

 • varstvo otrok s posebnimi potrebami

 • socialno varstvo starejših občanov

 • pravice iz javnih sredstev

 • druga javna pooblastila

PROGRAMI

 • ugotavljanje upravičenosti in dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči iz občinskih sredstev (Ivančna Gorica, Dobrepolje)

 • prostovoljno delo z otroki in mladostniki

 • jutRO nove MIsli (preventivni program za romske otroke in mladostnike)

 • Tikno Them – Mali svet (preventivni program za romske otroke od 3 do 6 let)

 • usposabljanje rejnic in rejnikov

 • Krizni center za otroke “Hiša zavetja Palčica”

URADNE URE

ZA NEPOSREDNO POSLOVANJE S STRANKAMI IN PO TELEFONU:

Ponedeljek 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
Sreda 08.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
Petek 08.00 – 12.00

PRVA SOCIALNA POMOČ, VES POSLOVNI ČAS:

Ponedeljek, torek in četrtek 08.00 – 15.00
Sreda 08.00 – 17.00
Petek 08.00 – 13.00

KONTAKTI

CENTER ZA SOCIALNO DELO GROSUPLJE:
Mag. Pettauer Žižek Mojca direktorica 01 781 80 50
Anzeljc Bratina Mateja univ. dipl. soc. ped. 01 781 80 56
Fajfar Mojca univ. dipl. soc. del. 01 781 80 67
Hribar Maja univ. dipl. soc. del. 01 781 80 62
Klančišar Erna univ. dipl. ped. 01 781 80 51
Lavrič Urška univ. dipl. soc. del. 01 781 80 63
Matjašič Jožica univ. dipl. ped. 01 781 80 61
Mihalič Nuška univ. dipl. soc. ped. 01 781 80 60
Primc Olga dipl. ekonomistka – računovodstvo 01 781 80 53
Rakar Nina org. soc. mreže 01 781 80 52
Resnik Lilijana univ.dipl. soc.ped. 01 781 80 65
Ovčar Schmidt Ana univ. dipl. soc. del. 01 781 80 55
Šinkovec Eva univ. dipl. soc. del. 01 781 80 66
Mag. Škerjanc Branko univ. dipl. soc. kult. in fil. 01 781 80 69
Tizmonar Bojana univ. dipl. soc. 01 781 80 58
Trtnik Marija poslovna sekretarka – glavna pisarna 01 781 80 50
Vidovič Ana univ. dipl. psih. 01 781 80 64
Zaman Jasmina univ. dipl. soc. del. 01 781 80 57
Zupančič Darja univ. dipl. soc. del. 01 781 80 54
KRIZNI CENTER ZA OTROKE – HIŠA ZAVETJA PALČICA:
Ahlin Kristina dipl. varstvoslovka
Blažević Adi univ. dipl. soc.del.
Ham Manuela dipl. organiziranja in menedžmenta soc. dejavnosti – vodja
Perme Marjana univ. dipl. etnologinja in kult. antropologinja
Saje Jože soc. del.
Starbek Simona univ. dipl. inž. zootehnike
Stepančič Anita univ. dipl. soc.del.

POSLANSTVO

 • skrb za sočloveka

 • pomoč uporabniku pri koriščanju socialno-varstvenih storitev in dejavnosti

 • delo usmerjeno k zadovoljstvu uporabnikov

 • prepoznavanje potreb ljudi v ožjem in širšem okolju na področju socialnih stisk in ponudbo pomoči centra za socialno delo prilagoditi potrebam in povpraševanju okolja

 • v že obstoječo mrežo pomoči vpeljati novosti, nove, uporabnikom prilagojene programe, ki bi lahko na področju obvladovanja socialnih stisk in težav vnesli nove metode in ponudili širšo paleto možnosti in oblik pomoči za njihovo ustrezno in učinkovito reševanje

 • povezovanje z drugimi neprofitnimi in profitnimi organizacijami, ter pomembnimi posamezniki

“Naša vizija je dosledno zagotavljanje človekovih pravic in omogočanje dostojnega življenja posameznika in družine.”